ඔබ සාරවත් මිනිසුන්ගේ කුලයට අයත් කෙනෙක් ද ?

අපි කොයි කාල අවකාශයේ සැරිසැරුවත් සාරවත් බිම් හොයාගන්න අසීරුයි. සාරවත් මිනිසුන් හොයාගන්න අසීරුයි. ඒ නිසා අපිට වගකීමක් තියෙනවා වටිනා බිම් රැකගන්න. ගැඹුරු  මිනිසුන්ගේ  කතිකාවනට ගොඩවෙන්න. පුදගලික මම වෙනුවට සමාජයීය මම අනෙකා තුල නිර්මාණය කරන්නට මගේ භාවිතය තුලින් අනෙකාට බලපෑම් කරන්න. මම වෙනස් වෙමින් අනෙකාව වෙනස් කරන්න.මගේ දියවීම අනෙකාව පිරවීමක් කරන්න.
    
දැන් මේ වියමනට එකගනම් අක්ෂය නැමති ඒ සාරවත් බිම, අවකාශය, ඉඩ කඩ  පිළිබඳව අපි මීට වඩා හිතන්න ඕනි. අක්ෂය තුල සිදුකරන විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හරහා වඩා හොඳ ලෝකයක් වෙනුවෙන් ගොඩනගන ක්‍රියාදාමය ගැන මීට වඩා සංවේදී වෙන්න ඕනි. මම වෙනුවට අපි ගැන හිතන උන්ට ආදරය කරන්න ඕනි. උන්ට ශක්තිය වඩ වඩා සපයන්න ඕනි. ඒ වගේම කුප්පියාවත්තේ පන්සල ලග center එකක් පවත්වාගෙන යමින් මේ වගේ ක්‍රියාදාමයක් සිද්ද කරන්න ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා සහ ලොකු ශ්‍රමයක් වගුරන්න වෙනවා කියන යථාර්තයත් අපි පිළිගන්න ඕනි . බාරගන්න ඕනි.

ආදරණිය සහෝ,
අක්ෂයට ආදරය කරන අය, අක්ෂය හා එකතුවෙලා ජිවිත වලට අර්ථයන් එකතු කරගන්න අය, අක්ෂය පෝෂණය කලයුතුයි කියල විශ්වාස කරනවා. රටක මිනිස් ජිවිත සිනහවෙන් පුරවන්නට, අසීරු මුත් නිවැරදී මාවත තෝරාගත් අක්ෂයට හුස්ම දෙන්න පුළුවන් සාරවත් මිනිස්සුන්ට විතරයි. 

කියන්න,
ඔබ සාරවත් මිනිසුන්ගේ  කුලයට අයත් කෙනෙක් ද ?

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "ඔබ සාරවත් මිනිසුන්ගේ කුලයට අයත් කෙනෙක් ද ?"

Powered by Blogger